Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Hipotiroidili Hastalarda Kas Kuvveti ve Yorgunluk Derecesinin İzokinetik Test ile Değerlendirilmesi

Mehmet Kerem Uzun 1 ,Nihal TAŞ 2 ,Jale Meray 2 ,Mehmet Çölbay 3 ,İlhan Yetkin 3
1 Kahramanmaraş State Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Outpatient Clinic, Kahramanmaraş, Turkey
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.33239

Amaç: Çalışmamızda; hipotiroidi hastalarında kas disfonksiyonunu saptamak için diz kaslarının performansının, izokinetik dinamometre ile ölçülmesi ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya subklinik hipotiroidi tanılı 30, aşikar hipotiroidi tanılı 20 hasta ve 30 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Yorgunluk şiddeti görsel ağrı skalasıyla (GAS) değerlendirildi. İzokinetik dinamometre ile 60°/sn ve 180°/sn’lik açısal hızda diz fleksiyon ve ekstansiyon pik torkları, 180°/sn’lik açısal hızda toplam iş değerleri ölçüldü.

 

Bulgular: Aşikar hipotiroidi grubundaki GAS değeri ortalaması subklinik hipotiroidi grubundan yüksek olup, fark istatistiksel olarak anlamlıydı. 60°/sn ve 180°/sn açısal hızlarda kuadriseps ve hamstring kası izokinetik pik tork değerleri açısından aşikar ve subklinik hipotiroidi ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Her iki açısal hızda subklinik hipotiroidi grubundaki pik tork değeri aşikar hipotiroidi grubundaki pik tork değerinden yüksek olmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. 180°/sn açısal hızda izokinetik total iş değerleri açısından aşikar ve subklinik hipotiroidi ile kontrol grubu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Her iki kas için subklinik hipotiroidi grubunda total iş değeri aşikar hipotiroidi grubundaki total iş değerinden yüksek olmasına rağmen, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

 

Sonuç: Aşikar ve subklinik hipotiroidi grubundaki hastaların kas kuvvetleri ve enduranslarının kontrol grubuna göre düşük bulunması miyopatinin hipotiroidinin erken evrelerinde ortaya çıktığını ve tanı anında değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Keywords : İzokinetik test, hipotiroidi, kas disfonksiyonu, pik tork, kas kuvveti