Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Ankilozan Spondilitte Düşük Doz Lazer Tedavisinin Ağrı ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi

Elif Aydın 1 ,Osman Hakan Gündüz 2 ,Eylem Akcan 2 ,Gülseren Akyüz 3
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.23255

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ankilozan spondilit (AS) hastalarında düşük doz lazer tedavisinin (DDLT) ağrı, fonksiyonel durum ve hastalık aktivitesi üzerine etkisinin araştırılmasıdır.

 

Gereç ve Yöntem: Çift kör randomize placebo kontrollü olarak düzenlenen çalışmaya 37 hasta alındı. On seans boyunca 1. gruba (n=19) DDLT (1,2 J, 30 mW), 2. gruba (n=18) plasebo lazer uygulandı. DDLT uygulaması L3- S1 arasında supraspinöz ligamanlar üzerine ve bilateral sakroiliak eklemler üzerine deri ile temas halinde yapıldı. Değerlendirme parametreleri olarak, istirahat ve harekette Vizüel Analog Skala (VAS), Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivitesi Ölçeği (BASDAI), Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi (BASFI) ve Ankilozan Spondilit Yaşam Kalitesi Ölçeği (ASQoL) kullanıldı.

 

Bulgular: Tedavi öncesi ile kıyaslandığında DDLT grubunda hareket sırasında VAS (p<0,05), ASQoL (p<0,01) ve BASDAI’de (p<0,001) tedavi sonunda ve tedavi sonrası 2. ayda anlamlı düzelme gözlendi (p<0,05). Ancak tedavi ve placebo grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilemedi.

 

Sonuç: AS hastaları üzerinde DDLT’nin etkisini inceleyen bu ilk çalışmada DDLT’nin ağrı ve fonksiyonellik üzerine olumlu etkileri olduğu gözlendi.

Keywords : Düşük doz lazer tedavisi, bel ağrısı, enflamasyon,ankilozan spondilit