Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

Obezite ve Çeşitli Akut Faz Reaktanları Arasındaki ilişkiler

M.Y. Burak Çimen 1 ,Uğur Atik 1 ,Özlem Bölgen Çimen 2 ,Neslihan Erçetin 1 ,Nurgül Arıncı İncel 3 ,Canan Erdoğan 4
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Mersi
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersi
4 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersi

Amaç: Obezite; vücut yağ oranının artması ve davranış, endokrin ve metabolik değişikliklerle karakterize, kompleks, multifaktöriyel bir hastalıktır. Günümüzde prevalansı giderek artmaya devam eden obezite, küresel boyutta bir halk sağlığı ve ekonomi sorunudur. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) erişkinlerde obezitenin toplumsal düzeydeki en yararlı ve pratik göstergesidir. Bu çalışmada çeşitli akut faz reaktanlarının düzeyleri ile obezite arasında karşılıklı ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınan 92 hasta VKİ’lerine göre 24 non-obez (VKİ<25), 26 aşırı kilolu (VKİ=25-30) ve 42 obez (VKİ>30) birey olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Hastalardan alınan kan örneklerinden eritrosit sedimentasyon hızı, a-1 asit glikoprotein, serüloplazmin, haptoglobin, transferrin, a-1 antitripsin ve C-reaktif protein düzeyleri çalışıldı. 
 

Bulgular: Obez hastalarda akut faz proteinlerinden a-1 asit glikoprotein, serüloplazmin, haptoglobin, C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı değerlerinin non-obez hastalara kıyasla yüksek olduğu belirlendi. Aşırı kilolu ve obez hastalar karşılaştırıldığında, obezlerde sadece a-1 asit glikoprotein düzeylerinin yüksek olduğu gözlenirken non-obez ve aşırı kilolu hastalar arasında parametrelerde anlamlı farklılık belirlenemedi. 
 

Sonuç: Etyolojik tanıda akut faz proteinleri primer olarak anlamlı değer taşımasa da hastalık seyrinin takibi ve ayırıcı tanı açısından önemli rol oynarlar. Elde ettiğimiz sonuçlar, obezite sıklığının %20 olduğu Türk toplumunda akut faz proteinlerinin klinik değerlendirilmesinde VKİ değerlerinin göz önünde bulundurulmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. 

Keywords : Obezite, Akut faz reaktanları