Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 1

Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Ev Egzersiz Programı Önermenin Etkili Bir Yolu Var mıdır? Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Saime Ay 1 ,Şebnem Koldaş Doğan 2 ,Deniz Evcik 3
1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Department Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
3 Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.70894

Amaç: Bu çalışmanın amacı diz osteoartriti (OA) olan hastalarda egzersiz programı önermede etkili yolu değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntem: Altmış hasta çalışmaya dahil edildi. Grup 1 hem görsel sunum, hem de yazılı bilgi materyali ile egzersiz programı aldı. Ek olarak fizyoterapi biriminde fizyoterapist gözetiminde egzersizleri öğrendiler. Grup 2 egzersizleri içeren yazılı materyal aldı ve fizyoterapist gözetiminde egzersizleri öğrendiler. Grup 3 egzersiz programı ile ilgili sadece yazılı materyal aldı. Ağrı şiddeti vizüel ağrı skalası (VAS) ve Western Ontario McMaster Universiteler Osteoartrit Indeksi (WOMAC) ağrı skalası ile değerlendirildi. Fonksiyonel kapasite WOMAC fonksiyonel skoru ve WOMAC total skoru ile değerlendirdi. Ayrıca 100 metre yürüme testi, merdiven inip-çıkma süresi ve bir sandalyeye oturup kalkma süresi ile kaydedildi. Tüm değerlendirmeler tedavi öncesi, tedaviden 1 ve 3 aylık takip sonrasında yapıldı.

 

Bulgular: Üç aylık takip sonunda VAS, WOMAC skorları, 100 metre yürüme testi, merdiven inip-çıkma süresi ve sandalyeye oturup kalkma süresinde hem Grup 1 hem de Grup 2’de istatistiksel olarak anlamlı iyileşme vardı (p<0,05). Grup 3’te ağrı şiddeti dışında tüm parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı (p<0,05). Tedavi sonrası 1. ayda gruplar arasında WOMAC ağrı skoru hariç diğer değerlendirme parametrelerinde anlamlı farklılık varken 3. ay takip sonunda tüm parametrelerde gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlendi (p<0,05).

 

Sonuç: Bulgularımız egzersiz programı önerirken etkili yolun hem görsel sunum hem de yazılı materyalin birlikte verilmesi olduğunu göstermektedir. Eğitim sunumunun eşlik etmesinin OA’lı hastalarda tedavi etkinliğini arttırdığı saptanmıştır.

Keywords : Diz, osteoartrit, egzersiz, eğitim, ağrı