Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 2

Lomber Dejeneratif Disk Hastalığında İntradiskal Steroid Enjeksiyonun Etkinliği

Ferdi Yavuz 1 ,M. Ali Taşkaynatan 2 ,Koray Aydemir 3 ,Ahmet Özgül 4 ,Arif Kenan Tan 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Turkish Armed Forces Rehabilitation Center, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gülhane Military Medical Academy, Turkish Armed Forces Rehabilitation Center, Ankara, Turkey
4 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.4274/tftr.33602

Amaç: İntradiskal steroid enjeksiyonlarının dejeneratif disk hastalığına bağlı kronik bel ağrısı olan hastalardaki etkinliğini değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya diskojenik kökenli kronik bel ağrısı olan 9’u kadın, 9’u erkek toplam 18 hasta dahil edildi. Provokatif diskografi kriterlerini karşılayan intervertebral disk, diskojenik ağrı seviyesi olarak belirlendi. Tespit edilen bu seviyeye 1 cc betametazon enjekte edildi. Hastalar tedavi öncesi, tedavi sonrası 2. hafta ve 3. ay spinal ağrı, Quebec Bel Ağrısı Özürlülük Skalası, el-parmak-zemin mesafesi ve ağrısız oturma süresi açısından değerlendirildiler.

 

Bulgular: Spinal ağrıda, Quebec skorlarında ve el-parmak-zemin mesafesinde başlangıç ile 2. hafta ve başlangıç ile 3. ay arasında istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı (p<0,05). Ağrısız oturma süresinde başlangıç ile 2. hafta ve başlangıç ile 3. ay arasında istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p=0,001 ve p=0,009).

 

Sonuç: Kronik diskojenik bel ağrısı yakınması olan ve konservatif tedaviye yanıt alınamayan iyi seçilmiş hasta grubunda, intradiskal steroid enjeksiyonun spinal ağrı şiddeti ve bel ağrısına bağlı özürlülük oranını azaltmada kısa ve orta dönemde etkili olabileceğini düşünmekteyiz. 

Keywords : Dejeneratif disk hastalığı, diskojenik bel ağrısı, diskografi, intradiskal enjeksiyon, kortikosteroid