Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 4

Hemiparetik İnmeli Hastalarda Denge Performansı

Adebimpe Olayinka Obembe 1 ,Matthew Olatokunbo Olaogun 2 ,Rufus Adesoji Adedoyin 2 ,Rasheed Emmanuel Lamidi 3
1 Department of Medical Rehabilitation, College of Health Sciences, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Osun State, Nigeria
2 Department of Medical Rehabilitation, College of Health Sciences, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Osun State, Nigeri
3 Department of Physiotherapy, Obafemi Awolowo University Teaching Hospital, Ile-ife, Nigeria
DOI : 10.4274/tftr.31644

Amaç: İnmeli hastalarda denge bozukluğunun fonksiyonel bağımsızlık üzerine önemli etkisi vardır. Bu çalışma hemiparetik inmeli hastalarda denge durumunu incelemek ve cinsiyet, inme tipi, taraf faktörünün denge performansı üzerindeki etkisini belirlemek amacı ile planlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada altı ay ya da daha uzun süreli inme tanısı olan erişkin hastalar kesitsel olarak incelendi. Denge performansı Aktiviteye Özel Denge Güven Skalası (AÖD) ve Fonksiyonel Ulaşma Testi (FUT) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Yaşları 31-83 yıl arasında değişen 87 erkek (%72,5) ve 33 kadın (%27) çalışmaya alındı. Altmış üç hastada (%52,5) hemorajik, 57 hastada (%47,5) iskemik inme; 71 hastada (%59,2) sağ, 49 hastada (%40,8) sol hemiparezi vardı. Kadın ve erkek hastaların, ayrıca hemorajik ve iskemik inmeli hastaların denge performansları (denge güveni ve fonksiyonel uzanma mesafesi) arasında anlamlı farklılık bulundu. İnmeli erkek hastalarda kadınlara göre ve ayrıca iskemik inmeli hastalarda hemorajik inmeli hastalara göre değerler daha yüksek bulundu. Çoklu regresyon analizinde hasta özellikleri (yaş, boy, kilo, vücut kitle indeksi, inme başlangıcından itibaren geçen zaman) ile denge performansı arasında ilişki vardı ve bunların sırasıyla AÖD skorlarındaki varyansın %5,1'inden, fonksiyonel ulaşma mesafesindeki varyansın da %7,4'ünden sorumlu olduğu bulundu.

 

Sonuç: Bu çalışmaya göre hemiparetik inmeli hastalarda cinsiyet ve inme tipi denge üzerine etkili bulunmuştur ve bunlar hem dengenin değerlendirilmesinde, hem de denge eğitiminde etkili faktörler olarak ele alınmalıdır.

Keywords : İnme, denge, hemiparezi, düşmeler