Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 4

Bir Grup Sağlıklı Gönüllüde Düz Bacak Germe Testinin Tibial Sinir F Dalgası Parametrelerine Etkisi

Zafer Günendi 1 ,Gülçin Kaymak Karataş 2 ,Zelal Keleş 1
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.30085

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ağlıklı gönüllülerde düz bacak germe testinin tibial sinir F dalgası parametrelerine etkisinin değerlendirilmesidir.

 

Gereç ve Yöntem: Otuz yedi sağlıklı gönüllü (13 kadın, 24 erkek; ortalama yaş: 34,54±9,78 yıl) çalışmaya alındı. Tibial sinir F dalgası çalışması, supin pozisyonunda sağ alt ekstremite kalça eklemi nötralde ve düz bacak germe  minimum latansı (Fmin), maksimum latansı (Fmaks) ve kronodispersiyonu ölçüldü.

 

Bulgular: Ortalama Fmin nötral pozisyonda 43,56±3,91 msn iken, düz bacak germe sonrası 90° kalça fleksiyonunda anlamlı olarak artma gösterdi (44,11±3,73 msn, p=0,026). Ortalama Fmaks düz bacak germe öncesi ve sonrası 48,31±4,40 msn ve 48,42±4,02 msn olarak ölçüldü. Her iki pozisyondaki Fmaks ölçümleri arasında anlamlı fark yoktu (p=0,625). Nötral pozisyonda ve 90° fleksiyonda ortalama kronodispersiyon değerleri sırasıyla 4,85±1,16 msn ve 4,31±1,48 msn idi. Bu iki pozisyon arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,048).

 

Sonuç: Bu çalışmada sağlıklı kişilerde pozisyonel lumbosakral kök geriliminin tibial sinir Fmin’de gecikmeye ve F kronodispersiyonunda azalmaya neden olduğu saptandı. Bu bulguların L5-S1 radikülopatili hastaların elektrofizyolojik değerlendirmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Keywords : F dalgası, düz bacak germe testi, radikülopati