Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

Serebral Palsili Adolesan ve Genç Erişkinlerin Çalışma ve Sosyal Durumları

Berrin Gündüz 1 ,Emre Lakşe 2 ,Evrim Coşkun Çelik 2 ,Seçil Hıncal Boriçi 2 ,Nurgül Elbaşı 2 ,Belgin Erhan 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Sağlık Bakanlığı 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Arafltırma Hastanesi 1. FTR Kliniği, ‹stanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı Serebral Palsili (SP) adolesan ve genç erişkinlerin iş, eğitim ve sosyal durumlarını araştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 15 yaşın üzerindeki 29 SP'li hasta dahil edildi. Hastaların öykü ve fizik muayene ile demografik özellikleri, SP tipi, ambulasyon ve cihaz durumu, ortalama tanı yaşı değerlendirildi. Ayrıca sosyal güvencesi, eğitim durumu, iş durumu, hobileri ve gelir durumu sorgulandı.

 

Bulgular: Bütün hastaların sosyal güvencesi vardı ve hepsi aileleri ile yaşıyordu. Yirmidokuz hastadan sadece 2 hastanın işi vardı ve diğer hastaların geçimini aileleri sağlıyordu. Hastaların %58,7'si eğitimsizdi ve büyük çoğunluğunun ailesi (%72,4) orta gelir grubundaydı.

 

Sonuç: Toplumsal seviyede ambulasyonu olanlar dahil olmak üzere SP'li erişkinlerin çoğunluğu ailesiyle birlikte yaşamakta ve aile desteği ile geçimini sürdürmektedir.

Keywords : Serebral palsi, iş, sosyal durum