Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 4

Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımının İnguinal Herni Onarımı Sonrasında Postoperatif A¤r› Üzerindeki Etkisi: Randomize Plasebo Kontrollü Çalışma

Mohammed Taher Ahmed 1
1 Faculty of Physical Therapy, Cairo, Egypt †King Saud University Member of Rehabilitation Research Chair, College of Applied Medical Science, King Saud DOI : 10.4274/tftr.56.170

Amaç: Transkutanöz elektriksel sinir uyarımı (TENS) çeşitli klinik durumlarda ağrı tedavisi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Bu prospektif, randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışmada, TENS’in inguinal herni onarımı sonrası postoperatif ağrı, analjezik gereksinimleri ve serum kortizol seviyeleri üzerindeki etkisini araştırdık. 
 

Gereç ve Yöntem: Lichtenstein metodu kullanılarak, infiltrasyon anestezisi tekniği  ile inguinal herni onarımı uygulanan 67 hastaya randomize olarak aktif TENS (100 Hz, 120 mikro saniye atım genişliği ve algılanabilir karıncalanma hissi ile konvansiyonal TENS) veya plasebo TENS tedavisi uygulandı. Hem aktif hem de plasebo TENS tedavisi, insizyona paralel iki elektrot yerleştirilmesi suretiyle, arka arkaya 5 ardışık gün, günde iki kez 30 dakikalık seanslar halinde yapıldı. Operasyon sonrası 5 gün ağrı yoğunluğu görsel ağrı skalası ve serum kortizol düzeyi kullanılarak ölçüldü. Cerrahi sonrası 30. günde ağrı tekrar değerlendirildi.
 

Bulgular: Grupların başlangıç parametreleri aynı idi. Ağrı birinci (p=0,04), ikinci (p=0,027), üçüncü (0,026), dördüncü (0,0006) ve beşinci (p=0,0006) günlerde ve birinci ayda aktif TENS grubunda plasebo grubuna oranla önemli ölçüde azaldı. Aktif TENS grubunda cerrahi sonrası serum kortizol seviyeleri, plasebo TENS grubuna kıyasla düşük bulundu. 
 

Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar inguinal herni onarımı sonrası TENS’in postoperatif ağrı giderilmesinde yararlı olduğunu göstermektedir. Yan etki görülmemiştir ve etkisi cerrahi sonrası bir ay boyunca sürmüştür. Sonuç olarak, inguinal herni onarımı sonrası ağrı, analjezik gereksinimi ve kortizol seviyesinin azaltılmasındaki kısa ve uzun süreli etkisi nedeniyle TENS’in rutin kullanımı önerilir.

Keywords : Cerrahi sonrası ağrı, inguinal herni onarımı, transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonu