Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Fibromiyalji Sendromlu Bir Grup Hastada Fizik Tedavi Programının Uykusuzluk Şiddeti Üzerine Etkisi

Duygu Geler Külcü 1 ,Gülçin Gülşen Demirel 2
1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Fibromiyalji Sendromunda (FMS) uyku bozukluğu şiddeti ile hastalık şiddeti arasındaki ilişkiyi incelemek ve fizik tedavi uygulamalarının uyku bozukluğunun şiddetine olan etkisini araştırmaktır. 

 

Gereç ve Yöntem: Primer FMS tanısı almış 60 hasta (57 kadın) çalışmaya alındı. Hastalar 2 gruba ayrıldı. Birinci grup hotpack, ultrason, TENS ve düşük güçlü lazer uygulamasından oluşan 15 seans fizik tedavi programına alındı. İkinci grup ise kontrol grubu olarak herhangi bir fizik tedavi programına alınmadı. Uyku bozukluğu, Uykusuzluk Şiddet İndeksi’yle (UŞİ), ağrı görsel ağırlık skalasıyla (GAS), hastanın sağlık durumu Fibromiyalji Etki Profili’yle (FEP) tedavi öncesi ve sonrası her iki grupta eş zamanlı değerlendirildi. 

 

Bulgular: Birinci grubun yaş ortalaması 37,3±10,9 yıl, kontrol grubunun ise 36,4±12,6 yıldı. Gruplar arasında demografik özellikler arasında fark yoktu. UŞİ skoru, GAS ağrı skoru (r=0,343) ve FEP skoru ile (r=0,321) korele saptandı. Birinci grubun UŞİ (p<0,001), GAS (p<0,001) ve FEP (p=0,003) skorları ikinci gruba göre anlamlı düzeyde azalmış saptandı. 

 

Sonuç: FMS’de uyku bozuklukları hastalık şiddeti ile ilişkili olabilir ve hastalığın fizik tedavi programı ile tedavi edilmesi uykusuzluk şiddetinde de azalma sağlamaktadır.

Keywords : Fibromiyalji, uykusuzluk, ağrı, lazer, fizik tedavi