Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 5

Bel Ağrısı Olan Olgularda Paraspinal Kasların Kesitsel Alanları ile Klinik ve Radyolojik Bulguların Korelasyonları

Savaş Gürsoy 1 ,Akif Şirikçi 2 ,Selim Kervancıoğlu 2 ,Ercan MADENCİ 3
1 Gaziantep University, Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gaziantep, Turkey
2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
3 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Bu çalışmada bel ağrılı olguların paraspinal kasların kesitsel alanları ile klinik, radyolojik bulgular arasında korelasyonları araştırmak amaçlandı. Toplam 61 olgu (yaş ortalaması: 41.6±15.2) ve 36 kişi  (yaş ortalaması: 45.8±13.8) kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Bilgisayarlı tomografi ile olguların 49'unda disk protrüzyonu olduğu saptandı. Olguların sağ ve sol paraspinal kas alanları (mm2) sırası ile 3402.8±397.6  ve 3463.2±422 olarak bulundu. Kadın ve erkek olguların Vizüel analog skala ile bulunan ağrı skorları sırası ile 81±3.9 ve 75±4.3 olarak bulundu. Olgu ve kontrol grubunun kesitsel alanları arasındaki fark anlamlıydı. Olguların yaşı ile sağ/sol kesitsel alanları arasında saptanan korelasyon katsayısı sırası ile (r:-833) ve (r:-804) olarak bulundu. Ağrı skoru ve kesitsel alanlar kadın ve erkekler arasında anlamlı olarak farklıydı (p<0.05). Disk hernisi olanların bu kesitsel alanları DH olmayanlardan anlamlı olarak küçüktü (p<0.05).  Sonuç olarak Bel ağrısı olan olgularda kesitsel alanlarda anlamlı azalma olduğu bulundu. Bu bulguların kadın ve disk hernisi olan olgularda daha belirgin olduğu bulundu. 

Keywords : Bel ağrısı, paraspinal kas alanları, disk hernisi