Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 5

Diz Osteoartritli Olgularda Diz Eklem Kompartmanlarının Kellgren-Lawrence Sistemiyle İncelenmesi

Murat Ersöz 1
1 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Bu çalışmada, diz osteoartriti olgularında, diz eklemi kompartmanlarının hastalık sürecinden etkilenme şiddetlerinin Kellgren-Lawrence radyolojik skorlarıyla incelenmesi, ayrıca radyolojik skorlarla çok sayıda klinik parametre arasında ilişki aranması amaçlandı. Yaş ortalamaları  62,6 + 9.2 (aralık: 44-76) olan 5 erkek, 16 kadın, toplam 21 hastanın 41 dizi incelendi. Hastalarda kompartmanların skorları arasında anlamlı fark olduğu gözlendi (p=0,000). Lateral tibiofemoral kompartman skorlarının, medial tibiofemoral (KLmed) (p=0,000) ve patellofemoral (KLPF) (p=0,000) kompartmanlara göre anlamlı şekilde düşük olduğu görüldü. Patellofemoral ve medial tibiofemoral skorlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,835). Tüm kompartmanların Kellgren-Lawrence skorlarıyla hastalık süresi arasında; yaş ile  KLmed, KLPF  ve üç kompartmandan elde edilen en yüksek skor (KLmaks)  arasında anlamlı korelasyon saptandı. İstirahat ağrısı ile KLmaks arasında korelasyon mevcuttu. Hareket ağrısı, boy, vücut ağırlığı, vücut kütle indeksi, sabah tutukluğu ile radyolojik skorlar arasında ilişki gözlenmedi. Bu çalışmada elde edilen bulgular, diz osteoartriti olgularında, hastalık sürecinden etkilenme şiddeti yönünden patellofemoral-medial tibiofemoral ve lateral tibiofemoral gibi bir kompartmantal sıralama ortaya koydu. Daha önce yapılan bir çalışmada aynı sıralamanın tutulum sıklığı yönünden de belirlenmiş olması, diz osteoartriti ile başvuran hastalarda yapılacak inceleme ve tedavi amaçlı girişimlerde önceliğin sık ve yoğun etkilenen kompartmanlara verilmesinin yararlı olacağını düşündürmektedir.

Keywords : Diz osteoartriti, Kellgren-Lawrence skoru, eklem kompartmanları