Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 1

The Comparison of Etofenamete With Piroxicam in Patients With Acute or Subacute Back and/or Leg Pain in Terms of Efficacy and Tolerance

Halil Koyuncu 1 ,Fatma Kılınç 2 ,İ. Çelebi 1 ,Şafak şahir Karamehmetoğlu 3 ,S. Tüzgen 4
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2 Serbest Hekim
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul

Akut ve Subakut Bel/Bacak Ağrılı Olgularda Piroksikam ve Etofenamatin Klinik Etkinlik ve Toleransının Karşılaştırılması. Bel ağrısı en sık rastlanan hastalıklardan birisidir. Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar, akut ve subakut bel ağrılarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı akut ve subakut bel/bacak ağrılı olgularda piroksikam ve etofenamatın etkinlik ve toleransını karşılaştırmaktı. Bu çalışmaya yaş ortalaması 43.9 ± 12.0, 15 erkek, 17 kadın, toplam 32 bel/bacak ağrılı hasta alındı. Hastalar rastgele bir şekilde iki gruptan birine alındı. Birinci gruptaki olgular piroksikam (20mg/gün İM, 7 gün), ikinci gruptaki olgular etofenamat (1 gr/gün İM, 7 gün) aldı. Olgular tedavi öncesi ve tedavinin 7.günü kör olarak değerlendirildi. Ağrı (presyonda, istirahatte, eklem hareketlerinde ve günlük yaşam aktivitelerinde), el parmak zemin mesafesi, fonksiyonel durum ve kas spazmı açısından her iki grupta istatistiksel olarak anlamlı iyileşme saptandı. Her iki grup arasında bu parametreler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Her iki grup arasında etkinlik ve tolerans açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. İkinci grupta, iki hastada sersemlik ve bulantı bildirdi. Bu çalışmanın sonuçları, piroksikam ve etofenamatın bel/bacak ağrılı olguların tedavisinde yüksek klinik etkinlik ve güvenliğe sahip olduğunu göstermektedir

Keywords : Bel ağrısı, piroksikam, etofenamat