Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Kronik Bel Ağrısının Türk Toplumuna Maliyeti

Afitap İÇAĞASIOĞLU 1 ,Yasemin YUMUŞAKHUYLU 1 ,Ayşegül KETENCİ 2 ,Naciye Füsun TORAMAN 3 ,Gülçin KAYMAK KARATAŞ 4 ,Ömer KURU 5 ,Yeşim KİRAZLI 6 ,Kazım ÇAPACI 6 ,Esma ERİMAN 7 ,Sema HALİLOĞLU 8
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ministry of Health İstanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
5 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
6 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
7 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Diyarbakır Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
8 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Erzurum Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.23921

Amaç: Kronik bel ağrısının özellikle kayıp iş günleri ve dizabilite anlamında toplum üzerine maliyeti çok büyüktür ve giderek arttığı görülmektedir. Türkiye’de kronik bel ağrısının maliyeti tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada kronik bel ağrılı hastalarda sağlık kaynaklarının kullanımı, iş gücü-üretim kaybı ve hastalığın toplam ekonomik yükünün araştırılması planlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Türkiyenin 8 ayrı bölgesindeki fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniklerine başvuran hastaların çok merkezli kesitsel araştırılması olarak planlanmıştır. Çalışmaya kronik bel ağrılı 18 yaş üstü 662 hasta dahil edilmiştir. Olguların sosyo-demografik verileri, son 6 ay içindeki sağlık kaynaklarının kullanımı, son 3 ay içindeki çalışabilme durumlarını içeren bir anket, fonksiyonel durumu için Roland-Morris Disabilite anketi, depresyon durumu için de Beck Depresyon Ölçeği dolduruldu. Kişinin kendisi, işvereni ve sağlık sistemi tarafından yapılan harcamalar hesaplandı. Doğrudan harcamaları poliklinik viziti, tanısal testler, medikal tedaviler, hastane bakımı, ortopedik yardımcı cihazlar, fizik tedaviler; dolaylı harcamaları ise üretim gücündeki azalma, raporlu günler, iş gücü kaybı ile ilgili veriler oluşturdu.

 

Bulgular: Bel ağrısı için hasta başı yıllık doğrudan harcama 1080 TL, dolaylı harcama ise 5511 TL idi. Doğrudan maliyet hastalık şiddeti, süresi ve yaş ile korele bulundu. Dolaylı maliyet kadınlarda yüksekti.

 

Sonuç: Özellikle iş günü ve iş gücü kaybına bağlı dolaylı harcamalar doğrudan harcamalardan çok daha fazla maliyetlidir. 

Keywords : Bel ağrısı, maliyet, ekonomik yük