Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 2

Sandalyeye kıyasla rehabilitasyon topuna oturma sırasında omurga eğiminin ölçümü

Aleksandra Truszczynska 1 ,Justyna Drzal-Grabiec 1 ,Paulina Cichosz 1 ,Zbigniew Trzaskoma 1
1 Józef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Rehabilitation, Marymoncka St. Warsaw, Poland DOI : 10.5606/tftrd.2016.10734 Amaç: Bu çalışmada rehabilitasyon topu üzerinde düzeltilmiş oturma ve desteksiz bir sandalyeye oturma sırasında sagital düzlemde omurga eğiminin derecesi karşılaştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Çalışma grubu 57 kişiden oluşuyordu (23 erkek, 34 kadın; ort. yaş: 24.7±2.3 yıl; dağılım 20-32 yıl). Vücut postürünü değerlendirmek için Moiré yöntemi kullanıldı. Testler, vücut postürünün bilgisayarlı değerlendirmesi MORA 4 Jenerasyon aparatı ile gerçekleştirildi. Omurga eğimi iki pozisyonda değerlendirildi: desteksiz sandalyede ve rehabilitasyon topunda.

Bulgular: Her iki pozisyonda da torakstaki kifoz derinliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p=0.003). Rehabilitasyon topunda oturma pozisyonuna (0.3±7.0°) kıyasla, sandalyede oturma pozisyonunda (4.3±5.3°) daha yüksek toraks kifoz derinliği kaydedildi. İki ardışık ölçümde GAMMA değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark gözlendi (p=0.049). Bu parametrede sandalyeye kıyasla (26.5±22.8°), rehabilitasyon topunda oturma pozisyonunda (33.8±22.6°) daha yüksek değerler kaydedildi.

Sonuç: Düzeltici ve terapötik egzersiz olarak rehabilitasyon topuna oturma, hastanın doğru pozisyonu alacak şekilde öğretilmesi ile gerçekleştirilmelidir. Ardından, rehabilitasyon topları sandalyelere bir alternatif olabilir. Keywords : Bel ağrısı; Moiré topografisi; postür; omurga